Qui định về cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

TRÚC HUỲNH giới thiệu

(Haimat.vn) – Mọi hàng hóa lưu thông trên thị trường đều phải có nguồn gốc (xuất xứ) rõ ràng. Tại Việt Nam, vấn đề này ( thủ tục đề nghị cấp và kiểm tra xuất xứ hàng hóa) được qui định tại Nghị định 19/2006.

Xuất xứ hàng hóa là gì ?

“Xuất xứ hàng hóa” được hiểu là nước nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa, hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.

Tài liệu pháp lý để chứng minh xuất xứ hàng hóa là “Giấy chứng nhận xuất xứ” – gọi là C/O.

Hàng hóa có thể là nguyên liệu hoặc sản phẩm đã, đang và sẽ đưa vào sử dụng trên thị trường thông qua việc sản xuất, xuất nhập khẩu ... Nguyên liệu bao gồm nguyên liệu thô, thành phần, phụ tùng, linh kiện, bộ phận rời và các hàng hoá mà có thể hợp lại để cấu thành một hàng hoá khác. Sản phẩm được hiểu là vật phẩm có giá trị thương mại, đã trải qua một hay nhiều quá trình sản xuất.

Hai quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa

Việc xác định xuất xứ hàng hóa có 2 quy tắc – “Quy tắc xuất xứ ưu đãi” và “Quy tắc xuất xứ không ưu đãi”.

Quy tắc xuất xứ ưu đãi

Là các quy định về xuất xứ áp dụng cho hàng hóa có thoả thuận ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan. Có hai trường hợp:

- Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo các điều ước quốc tế : là việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu để được hưởng chế độ ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan được áp dụng theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác: là việc xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu (để được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác) được thực hiện theo quy tắc xuất xứ của nước nhập khẩu dành cho các ưu đãi này.

Quy tắc xuất xứ không ưu đãi

Là các quy định về xuất xứ áp dụng cho các hàng hóa nằm ngoài thỏa thuận ưu đã về thuế quan, phi thuế quan, và trong các trường hợp áp dụng các biện pháp thương mại không ưu đãi về đối xử tối huệ quốc, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ, hạn chế số lượng hay hạn ngạch thuế quan, mua sắm chính phủ và thống kê thương mại.

Khi nào thì hàng hóa được coi là có xuất xứ?

Hàng hóa được xem là có xuất xứ khi thuộc một trong hai trường hợp:

- Hàng hóa có xuất xứ thuần tuý bao gồm: Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được thu hoạch tại một quốc gia nào đó; Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại quốc gia và các sản phẩm được chế biến từ nó; …

Ví dụ, Gạo nếp, gạo thơm, quả dứa … có xuất xứ thuần túy từ Campuchia - khi nhập khẩu vào VN sẽ được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặt biệt.

- Hàng hóa có xuất xứ không thuần tuý được công nhận có xuất xứ từ một quốc gia khi quốc gia đó thực hiện cộng đoạn chế biến cơ bản cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa này.

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và quy trình cấp

Giấy chứng nhận (GCN) xuất xứ hàng hóa (còn gọi là C/O): là văn bản do tổ chức thuộc quốc gia xuất khẩu hàng hoá cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá đó.

Cơ quan cấp GCN xuất xứ hàng hoá : Bộ Thương Mại, hoặc Bộ Thương Mại có thể ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp VN và các tổ chức thực hiện việc cấp C/O thực hiện. Trên thực tế, hiện nay Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đang thực hiện việc cấp C/O cho các doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp C/O xuất khẩu gồm:

- Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;

- Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh;

- Tờ khai hải quan đã hoàn thành Thủ tục hải quan. Trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan;

- Hoá đơn thương mại;

- Vận tải đơn hoặc Chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn.

Quy trình cấp C/O xuất khẩu

- Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O cho Bộ Thương Mại ( Phòng Thương mại và Công nghiệp VN).

- Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sẽ cấp C/O. Trường hợp cần phải kiểm tra thực tế thì 05 ngày làm việc.

- Hồ sơ cấp C/O được lưu trữ ít nhất 3 năm, kể từ ngày cấp hoặc xác nhận và được bảo mật.

- Nếu C/O bị sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi.

Các trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải nộp C/O

Hàng hóa nhập nhập khẩu vào Việt Nam về nguyên tắc cũng cần phải có C/O. Nghị định 19/2006 qui định những trường hợp sau đây phải nộp C/O khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu

- Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước được Việt Nam cho hưởng các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan, hưởng ưu đãi theo thuế suất tối huệ quốc trên cơ sở có đi có lại hoặc trên cơ sở đơn phương.

- Trường hợp không có C/O thì người nhập khẩu phải có cam kết hàng hóa có xuất xứ từ những nước đó.

- Hàng hoá thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu.

- Hàng hoá thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát.

- Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng.

Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký Tờ khai Hải quan, hàng hóa nhập khẩu sẽ được cơ quan Hải quan tiến hành xem xét xác định xuất xứ.

- Trong trường hợp có nghi ngờ tính xác thực của chứng từ hoặc thông tin liên quan đến xuất xứ của hàng hoá, thì cơ quan Hải quan Giấy chứng nhận xuất xứ có thể bị kiểm tra.

- Trong khi chờ kết quả kiểm tra, hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan nhưng vẫn được phép thông quan theo các thủ tục hải quan thông thường.

- Việc kiểm tra được hoàn thành trong không quá 150 ngày, kể từ thời điểm người nhập khẩu nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) là nơi cấp C/O cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại VN

------------------------------------------------------------------------------------

Một số văn bản luật và hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa
 

Số TT Văn bản Nội dung Ban hành
  Thông tư
04/2010/TT-BCT
 
Thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận giữa BCT nước CHXHCNVN và BCT CHDCND Lào 2-2-2010
  Thông tư
01/2010/TT-BCT
 
về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) ề việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu l 31-1-2010
   Công văn
6138/TCHQ-GSQL
 
 V/v Xử lý việc nộp bổ sung c/o quá thời hạn  14-10-2009
   Công văn
1450/QĐ-TCHQ
 
 Ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa NK  30-7-2009
   Quyết định
018/2007/QÐ-BTM
 
 Về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử  30-7-2009
   Thông tư
10/2009/TT-BTC
 
 thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế 18-5-2009 
   Công văn
1884/TCHQ-GSQL
 
 V/v Vướng mắc c/o (quá cảng qua 1 lãnh thổ/nước thứ ba) 9-4-2009 
   Công văn
1002/TCHQ-GSQL
 
 V/v Vướng mắc c/o mới thay thế C/o ban đầu
 
25-2-2009 
   Công văn
681/TCHQ-GSQL
 
 V/v Xử lý c/o mẫu S không ghi trị giá FOB  11-2-2009
   Công văn
28/TCHQ-GSQL
 
 V/v Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến c/o mẫu  5-1-2009
   Công văn
6720/TCHQ-GSQL
 
 V/v C/o đối với hàng NK PMD  24-12-2008
   Quyết định
44/2008/QĐ-BCT
 
 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản  8-12-2008
   Công văn
5025/TCHQ-GSQL
 
 V/v Thông báo mẫu dấu và chữ ký trên C/O mẫu AK của VN  7-10-2008
   Công văn
5046/TCHQ-GSQL
 
 V/v Vướng mắc về C/O mẫu D  7-10-2008
   Quyết định
75/2008/QĐ-BTC
 
 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O (Hết hiệu lực từ 01/03/2009)  10-9-2008
   Công văn
7455-BCT-XNK
 
 V/v giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S đối với mặt hàng lúa, gạo XK từ Campuchia  22-8-2008
   Công văn
3828/TCHQ-GSQL
 
 Chấp nhận C/O mẫu D mới  8-8-2008
   Quyết định
19/2008/QĐ-BCT
 
 V/v ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) 24-7-2008 
   Quyết định
50/2008/QĐ-BTC
 
 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)  11-7-2008
   Công văn
2009/TCHQ-GSQL
 
 V/v vướng mắc về số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu D  2-5-2008
   Công văn
1972/TCHQ-GSQL
 
 Kiểm tra C/O điện tử do Hàn Quốc cấp.  29-4-2008
   Công văn
1186/TCHQ-GSQL
 
 Trả lời vướng mắc c/o mẫu D  19-3-2008
   Công văn
1023/TCHQ-GSQL
 
 Giải đáp vướng mắc c/o mẫu D hàng NK  11-3-2008
   Công văn
734/TCHQ-GSQL
 
 TB mẫu dấu, chữ ký c/o mẫu D của Indonesia  25-2-2008
   Công văn
1512/BCT-ĐB
 
 V/v mẫu dấu và chữ ký chứng nhận xuất xứ Form D và Form E của Thái Lan  25-2-2008
   Công văn
733/TCHQ-GSQL
 
 Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S do Caupuchia cấp  25-2-2008
   Công văn
497/TCHQ-GSQL
 
 Thông báo mẫu dấu, chữ ký c/o mẫu AK của Hàn quốc  30-1-2008
   Quyết định
013/2007/QĐ-BCT
 
 Về quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ cho bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia  27-12-2007
  Quyết định
05/2007/QĐ-BCT
 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành kèm theo Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng 5-10-2007
  Công văn
5332/TCHQ-GSQL
 
Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu S 18-9-2007
  Quyết định
001/2007/QÐ-BCT
 
Về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” 27-8-2007
  Quyết định
12/2007/QÐ-BTM
 
Về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 31-5-2007
  Công văn
2752/TCHQ-GSQL
 
V/v xuất xứ mặt hàng chè khô tẩm ướt hương liệu tại Trung Quốc. 23-5-2007
   Nghị Định
19/2006/NÐ-CP
 
 Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá  20-2-2007

Cẩm nang pháp luật Ecolaw là tài sản trí tuệ của công ty luật hợp danh Ecolaw. Có ý nghĩa và chỉ nên sử dụng như tài liệu tham khảo. Công ty luật hợp danh Ecolaw không chịu trách nhiệm trong trường hợp quí vị sử dụng vào mục đích khác.

Quí vị có thể click vào “DANH MỤC CẨM NANG PHÁP LUẬT ECOLAW” để tìm đọc nội dung mà mình quan tâm.

Lưu ý : bài viết trên thuộc lĩnh vực : Thương mại – Doanh nghiệp

---------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ECOLAW – ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA MỌI NGƯỜI

843 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel : (08) 3862 2278 – 3862 2279 – email : ecolaw@ecolaw.vn – website : ecolaw.vn